Зареждам...
Събития по проект "Европа на бъдещето"
Проектът „Европа на бъдещето-многолика и единна“ е финансиран от Европейския съюз по програмата „Европа за гражданите“

Приложим към Направление 2 : Мярка 2.2 „Мрежи от градове“

По този проект бяха организирани 5 събития:
 
Събитие 1: Международна среща „Европа в нашите очи“ 
Участие: Събитието позволи да бъдат събрани 94 граждани:  9 от град Игуалада (Испания), 8 от град Ситубал (Португалия) , 8 участника от Нугеду Санта Витория (Италия)  и  69 участника от България.
Място/Дата: Срещата се състоя в гр. Аксаково (България) от 28/08/2015  до  30/08/2015
Кратко описание: Събитието целеше да повдигне въпроса „Какво е Европа за нас“, да се оценят ползите за гражданите от присъединяване на страната към Европейския съюз. Основната тема на срещата бе „Европа в нашите очи“. В рамките на срещата се проведе международна конференция „Местните власти в основата на Европейското развитие“, кръгли маси „Какво е Европа за нас“, „Общинските  електронни услуги и тяхната роля за глобализацията“. Представен бе сайта на партньорската мрежа с възможностите ме за публична дискусия „Какво е Европа за нас“, разпространен бе въпросник „Какви са вашите очаквания за бъдещето на Европа“. Организиран бе изложба на побратимените градове, анонсиран бе конкурса „Европа, която искаме да бъде“. Пълна информация за събитието може да видите на сайта на проекта http://europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=2
 
Събитие 2: Международна среща „Европа в очите на младежта“
Участие: Събитието позволи да бъдат събрани 79 граждани: 10 от гр. Аксаково (България), 7 от гр. Игуалада (Испания), 8 от Нугеду Санта Витория (Италия), 54 от гр. Ситубал (Португалия).
Място/Дата: Събитието се състоя в  гр. Сетубал (Португалия) от 20/04/2016 до 22/04/2016
Кратко описание: Събитието целеше да се повишават знанията на гражданите, в частност младите хора за Европейския съюз, да се представи Европейския  съюз на младите хора. Основната тема на срещата бе „Европа в очите на младежта“. В рамките на срещата се проведе международна конференция „Участието на младите хора в местното управление и Европейските инициативи“, семинар „Визия за бъдещето, изучавайки история“, кръгла маса „Ролята на местните власти да направят Европа по близка до нас“. Разпространен бе въпросникът „Какви са вашите очаквания за бъдещето на Европа“. Пълна информация за събитието може да видите на сайта на проекта http://europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=4 
 
 
Събитие 3 Международна среща „Европа, мястото където искаме да живеем“
Участие: Събитието позволи да бъдат събрани 81 граждани, от които 12  са от град Аксаково  (България), 7 от град Игуалада (Испания),  9  от град Ситубал (Португалия) и  53 участника от град Нугеду Санта Витория  (Италия) т.н.
Място/Дата: Събитието се състоя в град Нугеду Санта Витория  (Италия) от 31/08/2016 до 02/09/2016
Кратко описание: Събитието целеше да се обменят добри практики за превенция на ксенофобията, расизма, дискриминацията и насърчаване на толерантността. Основна тема на срещата бе „Европа, мястото където искаме да живеем“. В рамките на събитето се проведе международна конференция „Местните власти и тяхната роля за предоставяне на равни възможности“, кръгли маси  „Социалната политика на Европейския съюз, какво може да се промени“. Разпространен бе въпросникът „Какви са вашите очаквания за бъдещето на Европа“. Пълна информация за събитието може да видите на сайта на проекта http://europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=6
 
Събитие 4 Международна среща „Европа, която искаме да бъде“
Участие: Събитието позволи да бъдат събрани 50 граждани, от които 41  са от град Аксаково  (България), 3 от град Игуалада (Испания),  3  от град Ситубал (Португалия) и  3 участника от град Нугеду Санта Витория  (Италия) т.н.
Място/Дата: Събитието се състоя в град Аксаково и в град Поморие  (България) от 29/03/2017 до 31/03/2017
Кратко описание: Събитието целеше създаването на документа „Програма на Мрежата на Градовете“, включваща бъдещи инициативи на общините и областите на тяхното сътрудничество, условията за присъединяване към мрежата, оценяване на творбите от конкурса „Европа, която искаме да бъде“. Основна тема на срещата бе „Европа, която искаме да бъде“. В рамките срещата се проведе кръгла маса „Програма на мрежата от градове“, участниците дискутираха за бъдещите инициативи на общините, участници в мрежата, условията за присъединяване, планът за действие за осъществяване на Програмата. Обобщени бяха резултатите от проведеното проучване „Какви са вашите очаквания за бъдещето на Европа“. Оценени бяха творбите на участниците в конкурса и определени победителите. Пълна информация за събитието може да видите на сайта на проекта http://europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=11
 
Събитие 5 Международна среща „Европа на бъдещето многолика и единна“
Участие: Събитието позволи да бъдат събрани 76 граждани, от които 12  са от град Аксаково  (България), 49 от град Игуалада (Испания),  7  от град Ситубал (Португалия) и  8 участника от град Нугеду Санта Витория  (Италия) т.н.
Място/Дата: Събитието се състоя в град Игуалада (Испания) от 17/05/2017 до 19/05/2017
Кратко описание: Събитието целеше обмяна на опит и добри практики за опазване здравето на хората и околната среда, утвърждаване на „Програмата на мрежата от градове“, представяне на резултатите от конкурса „Европа, която искаме да бъде“, обобщаване на резултатите от четирите срещи, представяне на CD „Европа на бъдещето, многолика и единна“. В рамките на срещата беше проведена международна конференция „Местните власти в основата на Европейското развитие“/част 2/, целяща обмяна на опит и добри практики в областта на здравето и здравословния начин на живот. Проведе се кръгла маса „Зелена Европа и ролята на местните власти“ целяща обмяна на опит и добри практики за опазване на околната среда. В рамките на срещата бе утвърдена и подписана „Програмата на мрежата от градове“, наградени бяха участниците в конкурса. Пълна информация за събитието може да видите на сайта на проекта http://europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=13