Зареждам...
Европа на бъдещето
Проект „Европа на бъдещето - многолика и единна“ бе одобрен с Решение № 2015-0909/001-001 от 22.05. 2015 г. по Програма «Европа за гражданите». Проектът е с бенефициент община Аксаково в партньорство с общините Игуелада /Испания/, Сетубал /Португалия/, Нугеду Санта Витория /Италия/ и гражданската организация Асоциация «БИОмрежа». Проектът стартира на 01.07.2015 г. и е с продължителност 24 месеца. Проектът е насочен към ролята на местните власти за бъдещето на Европа. Основната цел на проекта е да подобри условията и насърчи европейските граждани за гражданско и демократично участие на ниво Европейски съюз чрез повишаване знанията им за процеса на създаване на политики на Европейско ниво, неговата история, разпространение и промотиране на възможностите за социален и междукултурен обмен.
Специфичните цели на проекта са:
- сътрудничество и обмяна на идеи и добри практики на местно ниво;
- развитие на мрежа от общини за да стане тяхното сътрудничество по устойчиво;
- да насърчи местните власти за засилване на гражданското участие в процеса на създаване на политики на местно и европейско ниво.

За постигането на тези цели проекта предвижда провеждането на пет международни срещи в четири европейски държави:
- „Европа в нашите очи“, България;
- „Европа в очите на младите“ Португалия;
- „Европа, мястото където бихме искали да живеем“ Италия;
- „Европа, която искаме да бъде“, България;
- „Европа на бъдещето-многолика и единна“, Испания;

Основни теми на срещите са: Какво е Европа за нас? Европа, която искаме да бъде! Участието на млади хора в местното управление и Европейските инициативи; Какви са вашите очаквания за бъдещето на Европа; Ролята на местните власти за да направят Европа по-близка до нас. В рамките на проекта се организира конкурс в четири категории: есе, рисунка, поезия, проза  на тема „Европа, която искаме да бъде“. Указания за участие може да намерите на сайта на партньорската мрежа „Европа на бъдещето-многолика и единна“ www.europeinfuture.eu. На сайта на партньорската мрежа е предоставена възможност за обмяна на мнения с участници от други държави, чрез организирана публична дискусия: „Какво е Европа за нас“. Мнението Ви за „Какви са Вашите очаквания за бъдещето на Европа?“ може да изразите чрез попълване на електронна анкета на сайта на партньорската мрежа. Информация за всички проведени събития в рамките на проекта ще можете да намирате на сайта на община Аксаково и на сайта на партньорската мрежа www.europeinfuture.eu.
The project “Europe in the Future - Multifaceted and Unified” is focused on the role of local authority for the future of EU. The general objective is to foster European citizenship and to improve conditions for civic and democratic participation at Union level by developing citizens' understanding of the Union policy making-process, its history and diversity and promoting opportunities for societal and intercultural engagement.
The Specific Objectives are:
- cooperation by exchanging ideas and best practice for local development;
- To develop networks of municipalities to make their cooperation more sustainable
- To enhance local authorities in strengthening civil participation in the policy-making process at local and EU level.

In order to achieve its objectives the project provides 5 international meeting in 4 different European countries:
- “Europe in our eyes”, Bulgaria;
- “Europe through the eyes of youth”, Portugal;
- “Europe, the place where we like to live”, Italy;
- "Europe, we want to be", Bulgaria;
- “Europe in the Future - Multifaceted and Unified”, Spain;

The main themes in the meetings are: What is the EU for us?; The Europe, we want to be!; Participation of youth in local management and European initiatives; What are your expectation for the future of EU?; The role of local authorities to make the Europe closer to us etc. In the frame of project will be organized contest “The Europe, we want to be!” in four categories essay, prose, poetry, drawing. Guidelines of the contest would be find on the site of Network of towns “Europe in the Future - Multifaceted and Unified” www.europeinfuture.eu. On the site you have opportunities to exchange opinions with other participants from other European countries through public discussion „What is Europe for us?”. Your opinion about “What are your expectation for the future of EU” you can give as fill the electronic questionary on the site. Information about all events you can find on the site of Municipality Aksakovo and site of Network of towns “Europe in the Future- Multifaceted and Unified” 
www.europeinfuture.eu.