Зареждам...
26 Юли 2022
Още един одобрен проект на асоциация БИОМРЕЖА по Оперативна програма ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ в партньорство с община Бяла


Още по-Активни За управленИе в партньорСтво (ОАЗИС)

Одобрен е проект на Асоциация БИОМРЕЖА в партньорство с община Бяла по ОПДУ.

Мисия на Асоциация БИОМРЕЖА е опазване на околната среда и здравословния начин на живот чрез различни граждански инициативи.
ОБЩИНА БЯЛА се справя с ред екологични предизвикателства – ерозирали терени, замърсени плажове, драстични увеличения на битовите отпадъци по време на туристическия сезон, висок урбанистичен натиск в центъра й.

Настоящият проект ще осигури синергия между екологичните усилия на партньорите. Ще насърчим приноса на гражданите за подобряване на обществените политики в областта на опазване на околната среда и градската мобилност, ползвайки информационни и комуникационни технологии. От една страна, чрез своето участие, гражданите ще могат да дават мнения и предложения, които да бъдат чути, ще разберат процеса на вземане на решения по управление в Общината и усилията, които тя полага, а мненията им ще бъдат отразени в този процес. От друга – администрацията ще подобри своята откритост, прозрачност и отчетност и по този начин ще получи легитимност на решенията си. На трето място – ще бъдат надградени и популяризирани усилията на администрацията от работата по други проекти (ECOTOURNET), за намаляване на замърсяванията от автомобили и СО2 емисии и промотиране на екологични транспортни средства (велосипеди). Чрез препоръки от структурите на гражданското общество ще се стигне до надграждане на политики, свързани с градска мобилност. Чрез проекта ще създадем в община Бяла ОАЗИС – общински виртуален кът, където ще се обсъжда и информира онлайн - чрез форуми, дискусии в реално време (live chat), добри примери, чрез служители на партньорите - екологични въпроси и политики. Уебсайтът на общината ще бъде надграден - чрез ОАЗИС ще се предостави отделна точка за достъп, предназначена за екологични дискусии. Дейностите по проекта ще стъпят на идентифицирани вече добри практики и иновативни решения, свързани с подобряване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на екологични политики, по други проекти, финансирани по ОП „Добро управление“.

Проектът е с договор N BG05SFOP001-2.025-0005-C01/25.07.2022 г.

Обща стойност на проекта: 59 533.05, от които 50 603.09 от ЕС и 8 929.96 национално съфинансиране.