Зареждам...
Открий ме във фермата!
 
Асоциация БИОМРЕЖА стартира нов, социално значим проект „ОТКРИЙ МЕ …ВЪВ ФЕРМАТА“
 
Съвременните образователни методи за обучение на деца със социални проблеми и от мултиетнически общества включват различни игри и учебни практики. При тях чрез двигателна активност и обучения на място се задействат не само ментални, но и биохимични промени, придобиват се умения за самостоятелност и учене, подкрепа за личностно развитие. Постигат се добри резултати когато тези методи се използват неформално, не като част от задължителния учебен процес.
Новият проект, по който Асоциация БИОМРЕЖА започна работа през юни предвижда създаване на учебна ФЕРМА за деца, настанени в Детски комплекс "Вяра, Надежда и Любов", с. Кичево, община Аксаково. Тя ще бъде разположена на територията на комплекса. Предвиждаме разработване на програма от няколко модула с обучения по градинарство, приготвяне на храна, опазване на природата и създаване на умения за самостоятелен живот. Целта е градинарството да се използва като двигателна активност и същевременно за създаване на умения за:
- отглеждане на зеленчуци, плодове и цветя от децата – това създава навици за труд и грижа за околната среда;
- провокиране нагледно и чрез действие на научен интерес у децата към земеделие, oбяснения за произхода на храната и нейното значение, за начините за използване на отглежданите зеленчуци и плодове при приготвянето й.
Ще организираме учебни посещения, като изведем децата извън комплекса - във фирми, свързани с градинарство и ресторантьорство. Така ще подпомогнем социализирането им извън резидентните услуги. Ще ни помагат агроном, педагози и обучителни експерти с опит в наставничество на деца – от Асоциация БИОМРЕЖА и от Детския комплекс.
Осигуряването на извънкласни занимания ще доведе до повишаване на независимостта на децата и социалната им интеграция.
 
Проектът е финансиран от Оперативна програма РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020, по договор за безвъзмездна помощ BG05M9OP001-2.009-0060-C01.