Зареждам...
За нас
 Мото: Животът е безценен! 

Асоциация Био мрежа (Мрежа за живот) е сдружение с нестопанска цел, което работи активно за създаването на обществени нагласи и политики в областта на здравословния и природосъобразен начин на живот.

БИО МРЕЖА 
- провокира нови инициативи с обществено значение в областта на двигателната активност, храненето и достъпността на информация; 
- работи за промяна на нагласите във всички нива на обществената комуникация и синхронизиране на медийната среда;
- подготвя проекти, предназначени за всички възрасти и в обхвата на местните, държавните и международните управленски приоритети;
- съдейства за превенция на широко разпространени заболявания, свързани с вредни двигателни и хранителни навици;
- подкрепя хората и организациите, чиито стремеж е постигането на устойчив баланс и хармония с природата на нашата планета;
- организира срещи, пресконференции, информационни дни, презентации и фестивали.

Био мрежа е институционална организация отворена за всеки, готов да утвърждава ЖИВОТА, като безценен дар.

 Motto: Life is priceless! 

BIO Net Association (Network for Life) is a nonprofit organization that works actively to develop public attitudes and policies promoting the healthy and environmentally friendly lifestyle.

BIO NET
- provokes new initiatives of public importance in the field of physical activity, nutrition and availability of information;
- works to change attitudes at all levels of public communication and to synchronize the media;
- works out projects, suitable for all ages, that are in the scope of local, state and international government priorities;
- contributes to preventing widespread diseases caused by unhealthy habits as far as eating, body position and physical exercise are concerned;
- supports people and organizations whose goal is to achieve a sustainable balance and harmony with the nature on the planet;
- organizes meetings, press conferences, information days, presentations and festivals.

BIO Net is an institutional organiztion, open to anyone willing to promote LIFE, as a priceless gift. 

 

ЗАЩО БИО?

Да мислиш за тялото си като за безценно притежание, като за храм, обитаван от търсещия дух на съзиданието. Да търсиш и създаваш хармония, радост, щастие. Да твориш и да споделяш сътвореното. Да достигаш онова състояние на духа, в което се чувстваш лек и свободен, а пространствата във Вселената са само един замах на крилете или подскок над времето. Да се радваш на добро здраве и съзидателен живот. Единството на духа и тялото е онази предпоставка, която ни кара да преодоляваме трудностите и да реем умовете си далеч в бъдещето, където да създаваме нови хармонични светове.


БИО - означава Живот. БИО - означава Здраве. БИО е начин на мислене.

Асоциация БИО мрежа (Мрежа за Живот) е сдружение с нестопанска цел, което работи активно за създаването на обществени нагласи и политики в областта на здравословния и природосъобразен начин на живот.

БИО МРЕЖА е институционална организация отворена за всеки, готов да утвърждава ЖИВОТА, като безценен дар.

Consider your body a precious possession, a temple, home to the inquisitive spirit of creation. Seek and create harmony, joy, happiness. Create and share your creations. Reach that state of mind where you feel lighthearted and free and spaces in the universe seem to you just a wing stroke or a leap over time. Enjoy good health and creative life. The unity of body and spirit is the prerequisite that makes us overcome obstacles and let our minds roam far into the future, where to create new harmonic worlds.
 
BIO means life; BIO means health; BIO is a way of thinking

BIO Net Association (Network for Life)
is a nonprofit organization that works actively to develop public attitudes and policies promoting the healthy and environmentally friendly lifestyle.

BIO NET is an institutional network, open to anyone willing to promote LIFE, as a priceless gift.


МИСИЯ


Нашата мисия е да променим мисленето и нагласата на хората в посока здравословен начин на живот, чрез движение и правилно хранене.

Животът е безценен дар!


ОСНОВАТЕЛИ НА Асоциация БИОМРЕЖА:
 
е рекламна агенция с широк обхват на дейност и сериозен опит в създаването и реализирането на рекламни кампании и стратегии. Работи с индивидуален подход, качество на услугите, точност, бързина и коректност.


е фирма с 15 годишна история и утвърдени позиции в консултирането при използване на европейски финансирания. Проучване, разработване и управление на проекти.
 


е фирма с успешен опит в различните направления на рекламата, комуникациите и ПР активностите. Отговорно и прецизно работи в областта на дизайна, издателската, редакторската и консултантската дейности.

 
НИЕ СМЕ БИОМРЕЖА

Събра ни желанието да надградим постиженията си в личен и професионален план. 


Обедини ни стремежът да бъдем полезни за тези, които познаваме и тези, с които предстои да се запознаем.

Привлече ни темата за здравословня начин на живот - тема, вечна като живота; тема - пълна с възможности. 

Времето след това ни показа, че усилията ни са в правилната посока.

Да впрегнем уменията си в полза на хората, да видим усмивките по лицата им, благодарността в очите им - незабравимо е.

Всеки ден търсим и ще продължаваме да търсим нови идеи, в които да хвърлим сили и енергия, за да се наслаждаваме отново и отново на тези незабравими моменти.

Тръгнахме по този път и колкото по-напред продължаваме, сме щастливи да открием: нови хоризонти, нови идеи и нови приятели. 

Станете и Вие част от Приключението БИОМРЕЖА!