Зареждам...
За нас
 Мото: Животът е безценен! 

Асоциация Био мрежа (Мрежа за живот) е сдружение с нестопанска цел, което работи активно за създаването на обществени нагласи и политики в областта на здравословния и природосъобразен начин на живот.

БИО МРЕЖА 
- провокира нови инициативи с обществено значение в областта на двигателната активност, храненето и достъпността на информация; 
- работи за промяна на нагласите във всички нива на обществената комуникация и синхронизиране на медийната среда;
- подготвя проекти, предназначени за всички възрасти и в обхвата на местните, държавните и международните управленски приоритети;
- съдейства за превенция на широко разпространени заболявания, свързани с вредни двигателни и хранителни навици;
- подкрепя хората и организациите, чиито стремеж е постигането на устойчив баланс и хармония с природата на нашата планета;
- организира срещи, пресконференции, информационни дни, презентации и фестивали.

Био мрежа е институционална организация отворена за всеки, готов да утвърждава ЖИВОТА, като безценен дар.

 Motto: Life is priceless! 

BIO Net Association (Network for Life) is a nonprofit organization that works actively to develop public attitudes and policies promoting the healthy and environmentally friendly lifestyle.

BIO NET
- provokes new initiatives of public importance in the field of physical activity, nutrition and availability of information;
- works to change attitudes at all levels of public communication and to synchronize the media;
- works out projects, suitable for all ages, that are in the scope of local, state and international government priorities;
- contributes to preventing widespread diseases caused by unhealthy habits as far as eating, body position and physical exercise are concerned;
- supports people and organizations whose goal is to achieve a sustainable balance and harmony with the nature on the planet;
- organizes meetings, press conferences, information days, presentations and festivals.

BIO Net is an institutional organiztion, open to anyone willing to promote LIFE, as a priceless gift.