Зареждам...
Какво правим ние?
Асоциация БИО мрежа е организация, която включва хора с активна гражданска позиция по въпросите за здравето и здравословния начин на живот. В препълнения информационен поток ние се стремим да отсеем и покажем важното, същественото, полезното. В наши дни хората усетиха неблагоприятното влияние на конвенционалните храни върху организма. В стремежа си да постигнат по-висока производителност, големите компании прекрачиха границите на разумното. Много съвременни методи за осигуряване на повече прехрана за населението, започнаха да се отразяват двустранно неблагоприятно върху хората. От една страна пряко и от друга косвено чрез увреждане на заобикалящата среда.

Това, което искаме и сме твърдо решени да правим е да търсим начини да достигнем до умовете на хората, като провокираме по-голяма активност и реални действия. Търсенето и производството на по-качествена храна, активно движение, щадящо лечение и активен спорт.

Мото: Животът е безценен!

Асоциация БИО мрежа (Мрежа за живот) е сдружение с нестопанска цел, което работи активно за създаването на обществени нагласи и политики в областта на здравословния и природосъобразен начин на живот.

БИО МРЕЖА
- провокира нови инициативи с обществено значение в областта на двигателната активност, храненето и достъпността на информация; 
- работи за промяна на нагласите във всички нива на обществената комуникация и синхронизиране на медийната среда;
- подготвя проекти, предназначени за всички възрасти и в обхвата на местните, държавните и международните управленски приоритети;
- съдейства за превенция на широко разпространени заболявания, свързани с вредни двигателни и хранителни навици;
- подкрепя хората и организациите, чиито стремеж е постигането на устойчив баланс и хармония с природата на нашата планета;
- организира срещи, пресконференции, информационни дни, презентации и фестивали.


БИО мрежа е институционална организация отворена за всеки, готов да утвърждава ЖИВОТА, като безценен дар.


Motto: Life is priceless!
 
BIO Net Association (Network for Life)
is a nonprofit organization that works actively to develop public attitudes and policies promoting the healthy and environmentally friendly lifestyle.
 
BIO NET
- provokes new initiatives of public importance in the field of physical activity, nutrition and availability of information;
- works to change attitudes at all levels of public communication and to synchronize the media;
- works out projects, suitable for all ages, that are in the scope of local, state and international government priorities;
- contributes to preventing widespread diseases caused by unhealthy habits as far as eating, body position and physical exercise are concerned;
- supports people and organizations whose goal is to achieve a sustainable balance and harmony with the nature on the planet;
- organizes meetings, press conferences, information days, presentations and festivals.

 
BIO NET is an institutional network, open to anyone willing to promote LIFE, as a priceless gift.