Зареждам...
Защо БИО?
Да мислиш за тялото си като за безценно притежание, като за храм, обитаван от търсещия дух на съзиданието. Да търсиш и създаваш хармония, радост, щастие. Да твориш и да споделяш сътвореното. Да достигаш онова състояние на духа, в което се чувстваш лек и свободен, а пространствата във Вселената са само един замах на крилете или подскок над времето. Да се радваш на добро здраве и съзидателен живот. Единството на духа и тялото е онази предпоставка, която ни кара да преодоляваме трудностите и да реем умовете си далеч в бъдещето, където да създаваме нови хармонични светове.


БИО - означава Живот. БИО - означава Здраве. БИО е начин на мислене.

Асоциация БИО мрежа (Мрежа за Живот) е сдружение с нестопанска цел, което работи активно за създаването на обществени нагласи и политики в областта на здравословния и природосъобразен начин на живот.

БИО МРЕЖА е институционална организация отворена за всеки, готов да утвърждава ЖИВОТА, като безценен дар.

Consider your body a precious possession, a temple, home to the inquisitive spirit of creation. Seek and create harmony, joy, happiness. Create and share your creations. Reach that state of mind where you feel lighthearted and free and spaces in the universe seem to you just a wing stroke or a leap over time. Enjoy good health and creative life. The unity of body and spirit is the prerequisite that makes us overcome obstacles and let our minds roam far into the future, where to create new harmonic worlds.
 
BIO means life; BIO means health; BIO is a way of thinking

BIO Net Association (Network for Life)
is a nonprofit organization that works actively to develop public attitudes and policies promoting the healthy and environmentally friendly lifestyle.

BIO NET is an institutional network, open to anyone willing to promote LIFE, as a priceless gift.